Register
สำหรับลูกค้าที่ใช้ Browser IE 6,7,8
สามารถเข้าใช้ IRON เดิมได้ที่นี่
เข้าระบบ IRON เดิม
หรือ Download Browser ใหม่ได้ที่
บริษัท ไออาร์พีซี สำนักงานกรุงเทพ จะทำการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์
จาก 02-649-XXXX เป็น 02-765-XXXX
โดยมีผลตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 01 กันยายน 2560 เป็นต้นไป